اطلاعات واحد سازمانی
XML Information: http://zums.ac.ir/info.xml.php
library
کتابخانه
http://zums.ac.ir/links/library
عنوان فارسی واحد سازمانی
عنوان انگلیسی واحد سازمانی
تلفن تماس واحد سازمانی
دورنگار واحد سازمانی
پست الکترونیک واحد سازمانی
عنوان و نام مدیر واحد سازمانی
نشانی دبیرخانه به انگلیسی Zanjan University. Zanjan - Iran
نشانی دبیرخانه به فارسی ايران - زنجان -دانشگاه علوم پزشكي زنجان
:: برگشت ::